ชื่อบริษัท (ไทย)                                 :         บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท (อังกฤษ)                          :        CHUWIT FARM (2019) PUBLIC COMPANY LIMITED

 ที่ตั้งสำนักงาน                                :          723 ถนนโชคชัย – เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

โทรศัพท์ / โทรสาร                          :         โทรศัพท์ 044-631-551,  โทรสาร 044-631-552

ปีก่อตั้งขึ้น                                       :           ปี พ.ศ. 2562 

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่  13 มีนาคม พ.ศ. 2566

ทุนจดทะเบียน                                  :          580,000,000.00 บาท

ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว                :          580,000,000.00 บาท

ผลิตภัณฑ์                                        :           ไก่เนื้อ

จำนวนพนักงาน                               :          149 คน

เนื้อที่                                                 :           8 ฟาร์ม

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ :  723 ถนนโชคชัย – เดชอุดม
ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์(สำนักงานใหญ่)
044-631-551 

แฟกซ์
044-631-552 
อีเมล
admin@chuwitfarm.com