“มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

 รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมความปลอดภัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”