โอกาสทางอาชีพ

สมัครงาน

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Permission & Agreement
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ ถ้าหลังจากจ้างเข้ามาทำงานแล้วพบว่า ข้อความในใบสมัครงาน เอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่าน และเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานที่แนบมาพร้อมกับใบสมัครนี้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy หัวข้อ “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ในกรณีที่ข้าพเจ้าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัทฯ ข้าพเจ้าขอรับรองและรับประกันว่า (1) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นได้รับแจ้งเรื่องการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ / หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในใบสมัครฉบับนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เรื่องการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล[ของพนักงาน]เรียบร้อยแล้ว (2) ข้าพเจ้าได้รับความยินยอม หรือมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นใน การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ / หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลผู้นั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และ (3) บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิดเผย และ / หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ภายใต้ ใบสมัคร ฉบับนี้โดยชอบด้วยกฎหมาย

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ :  723 ถนนโชคชัย – เดชอุดม
ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์(สำนักงานใหญ่)
044-631-551 

แฟกซ์
044-631-552 
อีเมล
admin@chuwitfarm.com