วิสัยทัศน์และพันธกิจ

" วิสัยทัศน์ "

พันธกิจของเรา

“เรา คือ ผู้เลี้ยงไก่เนื้อ

ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานสากล”

1. การปฏิบัติตามพันธะสัญญาของคู่ค้า

2. การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

3. การดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

4. การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5. การสนับสนุน และการมีส่วนร่วมกับ ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน

6. การใช้วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างผลกำไรและผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง สำหรับพนักงานทุกคน

7. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยยึดหลัก Reduce, Re use, Re cycle

8. การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

9. การสร้างระบบการปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัย ปราศจากโรคภัยจากการปฏิบัติงาน

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ :  723 ถนนโชคชัย – เดชอุดม
ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์(สำนักงานใหญ่)
044-631-551 

แฟกซ์
044-631-552 
อีเมล
admin@chuwitfarm.com