ช่องทางการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการและช่องทางร้องเรียน และแจ้งเบาะแส ซึ่งผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

ช่องทางที่ 1

จดหมายทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง “ประธานกรรมการตรวจสอบ”

    บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)                                                                                  เลขที่ 723 ถนนโชคชัยเดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ. บุรีรัมย์ 31110

 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

     คุณเทพกุล พูลลาภ ประธานกรรมกาตรวจสอบ                                               
     โทร : 081-545-0101                                                                                                                       E-Mail: chairman@chuwitfarm.com
 

ช่องทางที่ 2

  • ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร

ช่องทางที่ 3

  •  ตู้รับหนังสือร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่บริษัทกำหนดขึ้น                                       ได้แก่ หน้าอาคารสำนักงานใหญ่

ช่องทางที่ 4

  •  ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง  หรือหลัก   ฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืน   กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการ   ทุจริตหรือคอร์รัปชั่น

ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ :  723 ถนนโชคชัย – เดชอุดม
ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์(สำนักงานใหญ่)
044-631-551 

แฟกซ์
044-631-552 
อีเมล
admin@chuwitfarm.com