ซ้อมดับเพลิงประจำปี 2564

แนวคิด : 
       
การเกิดเพลิงไหม้ในสถานประกอบการย่อมทำให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จึงจำเป็นจะต้องให้ความรู้กับบุคคลากรในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ จึงได้จัดฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟเป็นประจำทุกปี

วัตถุประสงค์ : 
       
1.เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้การดับเพลิงขั้นต้น
       2.เพื่อให้พนักงานเกิดทักษะในการป้องกันและรับมือกับเหตุเพลิงไหม้
       3.เพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นนำไปสู่ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

แนวทางในการดำเนินงาน : 
      
1. ภาคทฤษฎี : การอบรมเบื้องต้น / หลักการเกิดไฟ / ประเภทถังดับเพลิงและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
      2. ภาคปฏิบัติ : การใช้ถังดับเพลิงแบบ Dry Chemical , CO2  / การดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงน้ำมัน แก๊ส /การอพยพหนีไฟ

การประเมินผลของโครงการ : 
      
1. พนักงานรู้จักวิธีการป้องกันระงับเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ได้ถูกวิธี
      2. พนักงานเข้าใจขั้นตอนการอพยพหนีไฟได้ถูกต้อง